Autorizace u ČKA nás opravňuje k těmto činnostem:

vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů
vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku územního plánování nebo stavebního řádu
vypracovávat projektovou dokumentaci staveb
podílet se na vypracovávání projektové dokumentace inženýrských staveb
provádět stavebně technické nebo urbanistické průzkumy
provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby
zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení
vypracovávat projektovou dokumentaci interiéru stavby
vést realizaci jednoduché stavby

Výkony při vypracování územně plánovací dokumentace včetně vypracování územně plánovacích podkladů:

územně analytické podklady
územní studie
územní plán (doplňující průzkumy a rozbory, zadání ÚP, koncept územního plánu, návrh územního plánu, řízení o územním plánu, vydání územního plánu, změny územního plánu)
regulační plán

Výkony při zpracování a projednání projektu stavby:

příprava zakázky (PPR)
návrh/studie stavby (STS)
zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)
zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby - sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS)
spolupráce při výběru dodavatele/zhotovitele stavby - zadání realizace stavby (VDS)
autorský a investorský technický dozor při provádění stavby (ATD, ITD)
profesní výkony po dokončení stavby a při uvedení stavby do užívání, kolaudaci stavby (SKP)

Dále nabízíme:

poradenství a spolupráci při sestavování zadání